Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. wsparcie ONW) jest działaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na terenach o gorszych warunkach naturalnych gospodarowania. W efekcie, wsparcie to ma zwiększyć żywotność obszarów wiejskich i pomóc zachować różnorodność biologiczną. Wsparcie ONW ma formę płatności obszarowej, a do pomocy kwalifikują się działki położone w gminach lub obrębach wyznaczonych wg. ściśle określonych zasad określonych w przepisach UE.

Działanie to obejmuje następujące poddziałania:

  • płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski);
  • płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny);
  • płatności dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny).